Grafičko predstavljanje brzine i pređenog puta kod ravnomjernog kretanja

0
821

Na slici je prikazana osa pređenog puta, iznad  je prikazana vrijednost vremena u sekundama.

 

 

Tokom kretanja automobila mjerimo dužinu puta  i vrijeme kretanja.

 

 

Kad na horizontalnu osu koordinatnog sistema nanesemo vrijeme izraženo u sekundama, a na vertikalnu osu nanesemopređeni  put u metrima dobićemo grafik zavisnosti puta od vremena, (es-te) s – t dijagram. Za posebne vrijednosti vremena dobićemo posebne vrijednosti puta. I jedne i druge unosimo u tabelu (primjer tabele ispod grafika). Tačke iz tabele prenesemo na grafik i spojimo ih linijom.

Za svaku vrijednost vremena konstruišemo odgovarajuću tačku na grafiku. Kada ih spojimo dobijamo neprekidnu liniju koja predstavlja grafik puta ravnomjernog kretanja. Ugao koji zaklapa grafik sa pozitivnim dijelom horizontalne ose je veći ako se tijelo kreće većom brzinom. Brzinu izračunavamo zadatom relacijom za brzinu  v=s/t.

 

Na slici je plavom bojom dat prikaz grafik brzine u zavisnosti od vremena, v – t dijagram. Rekli smo da je u bilo kom trenutku kretanja kod ravnomjernog kretanja brzina ista, konstantna. Brzina u prvoj sekundi je 66,66 m/s, u drugoj 66,66 m/s, trećoj i četvrtoj 66,66 m/s. Kada ove tačke nanesemo na grafik i spojimo ih, dobićemo pravu koja je paralelna osi vremena. Što znači da je brzina kod ravnomjernog kretanja ista u svakom trenutku.

Najmanja bijela strelica na slici označava početni – inicijalni položaj, a najduža krajnji -finalni položaj tijela. koje za iste vremenske intervale prelazi iste

 dužine puta. Na drugom grafiku se tijelo vraća u početni položaj, grafik puta je opadajuća funkcija.

 

 

 

 

Na slici je prikazan grafik brzine za isto kretanje za vrijeme t, 2t, 3t, brzina se ne mijenja, grafik brzine je paralelan sa osom vremena.

 

Kirhofova pravila

  Postoje dva Kirhofova pravila  koja se mogu koristiti za analizu bilo kog strujnog kola, jednostavnog ili složenog. Ta se pravila primjenjuju zakona o očuvanju...

Postoji li Djeda Mraz, ako posmatramo iz ugla fizike?

NAPOMENA: Priča je egzaktna, za sve one koje interesuje postoji li santa Claus–u daljem tekstu Djeda Mraz. Tako da nema više ono ima li...

STRUKTURA PROBLEMSKE NASTAVE

  Tok problemske nastave ouhvata:   Stvaranje problemske situacije Formulisanje problema Dekompozicija problema na podprobleme Rješavanje podproblema i problema Provjera rješenja i izvođenje zaključka     Pripremio: Radovan Ognjanović PODGORICA   PROBLEM1: Kako...

Vozili se automobilom Hajzneberg i Šredinger…

    Hajzenberg  i Šredinger vozili su se jednog dana  zajedno u automobilu. Hajzenberg je bio za volanom, i spazio je de se njihovom automobilu...

Električni otpor provodnika

  Električni optor je fizička veličina koja predstavlja mjeru optora usmjerenom kretanju naelektrisanih čestica. Obilježava sa R. Kada provodnik priključimo na izvor struje, elektroni dobijaju komponentu brzine...

LEAVE A REPLY