17 C
Sarajevo
Srijeda, Maj 23, 2018
TIJELA OKO NAS I MJERENJA

TIJELA OKO NAS I MJERENJA

Ako svakoj veličini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobićemo sistem mjernih jedinica. Danas imamo jedinstven Međunarodni sistem gdje je za svaku veličinu tačno definisana određena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international ili skraćeno SI. Međunarodni sistem mjera tačno je propisao kako...
Primjer: jedan kilometar je hiljadu (1000) puta veći od jednog metra, dok je jedan kilogram hiljadu (1000) puta veći od grama. Metar je 10 puta veći od decimetra, 100 puta od centimetra, a 1000 puta veći od milimetra. Kad pretvaramo metre...
Vrijeme je povezano sa stalnim promjenama materije i njenim kretanjem. Kada bi sva tijela na zemlji mirovala i ne bi se mijenjala, ni vrijeme ne bi bilo potrebno mjeriti. Neke pojave se ponavljaju periodično, kao što je obrtanje Zemlje...
Gustina (zapreminska masa) je svojstvo svake supstance (tvari). Kada tijela napravljena od različitog materijala imaju različitu gustinu, tada će mase tih tijela, ako su iste zapremine, biti različite kao u prethodnom primjeru.     Dijmant i trešnja su od različitog materijala. Gustina im...
– Prilikom mjerenja neke fizikalne veličine neizostavno se javljaju različite vrste grešaka, uzrokovane nesavršenošću mjernog pribora ili onog koji mjeri. – Mjereći istu fizikalnu veličinu jednakim načinom više puta, desit će se da se dobiveni rezultati međusobno ipak razlikuju. – Uopšteno...
Masa je veličina koja se može mjeriti upoređivanjem. To je jedna od sedam osnovnih veličina. Oznaka je m. Masa se se često zamjenjuje sa težinom ali ove veličine nisu iste. Jedinica za mjerenje mase je 1 kg. Jedinicu mase od jedan...
Pretvoriti: 1. Rješenje: 2. Jedan 'paket' ima masu 100kg, ali bez obzira na to kaže da njegova masa nije velika u odnosu na njegovu zapreminu njegove ivice su a= 8m;  b=3m; c=5m. Neki tvrde da je lakši od vazduha. Gustina vazduha je: 2....
Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za određenu fizičku veličinu. Često se pored osnovnih jedinica uvode veće i manje mjerne jedinice. Za označavanje tih jedinica služimo se prefiksima koji izražavaju koliko puta je neka jedinica veća...
Fizičke veličine U svakodnevnom životu postoji stalna potreba za mjerenjem. Mjerimo vrijeme trajanja časa, vrijeme polaska u školu, svoju visinu, masu, temperaturu kad smo bolesni i sl. Veličine koje karakterišu svojstva fizičkih tijela i fizičke pojave nazivamo fizičkim veličinama. Da bi mogli ispitivati bilo...
Kako su kroz historiju ljudi pokušavali mjeriti fizikalne veličine i koje su mjerne jedinice i instrumente za mjerenje koristili. Razvojem saobraćaja došlo je do povezanosti među državama. Tako se pojavila potreba za uvođenjem istih mjernih jedinica u cijelom svijetu radi...