17 C
Sarajevo
Srijeda, Maj 23, 2018
TIJELA OKO NAS I MJERENJA

TIJELA OKO NAS I MJERENJA

Kako su kroz historiju ljudi pokušavali mjeriti fizikalne veličine i koje su mjerne jedinice i instrumente za mjerenje koristili. Razvojem saobraćaja došlo je do povezanosti među državama. Tako se pojavila potreba za uvođenjem istih mjernih jedinica u cijelom svijetu radi...
Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za određenu fizičku veličinu. Često se pored osnovnih jedinica uvode veće i manje mjerne jedinice. Za označavanje tih jedinica služimo se prefiksima koji izražavaju koliko puta je neka jedinica veća...
Pretvoriti: 1. Rješenje: 2. Jedan 'paket' ima masu 100kg, ali bez obzira na to kaže da njegova masa nije velika u odnosu na njegovu zapreminu njegove ivice su a= 8m;  b=3m; c=5m. Neki tvrde da je lakši od vazduha. Gustina vazduha je: 2....
– Prilikom mjerenja neke fizikalne veličine neizostavno se javljaju različite vrste grešaka, uzrokovane nesavršenošću mjernog pribora ili onog koji mjeri. – Mjereći istu fizikalnu veličinu jednakim načinom više puta, desit će se da se dobiveni rezultati međusobno ipak razlikuju. – Uopšteno...
Gustina (zapreminska masa) je svojstvo svake supstance (tvari). Kada tijela napravljena od različitog materijala imaju različitu gustinu, tada će mase tih tijela, ako su iste zapremine, biti različite kao u prethodnom primjeru.     Dijmant i trešnja su od različitog materijala. Gustina im...
Površina Površina je izvedena fizikalna veličina koja se dobija množenjem dužine i širine. Prije računanja površine moramo mjeriti dužinu i širinu kod pravougaonika. Ako je u pitanju kvadrat, dovoljno je da izmjerimo samo jednu njegovu stranicu a. Površinu računamo po formuli: U...
Vrijeme je povezano sa stalnim promjenama materije i njenim kretanjem. Kada bi sva tijela na zemlji mirovala i ne bi se mijenjala, ni vrijeme ne bi bilo potrebno mjeriti. Neke pojave se ponavljaju periodično, kao što je obrtanje Zemlje...
Masa je veličina koja se može mjeriti upoređivanjem. To je jedna od sedam osnovnih veličina. Oznaka je m. Masa se se često zamjenjuje sa težinom ali ove veličine nisu iste. Jedinica za mjerenje mase je 1 kg. Jedinicu mase od jedan...
Mjerenje dužine je upoređivanje dužine sa dužinom koja je određena za jedinicu. Dužina je osnovna fizička veličina koja se u praksi veoma često mjeri. Mjerenje dimenzija tijela u prostoru (dužine, širine i visine) svodi se na mjerenje dužine. Mjerite...
Temperatura tijela Tijela karakterišu odre|ena toplotna stanja. Neka tijela su slabije, a neka jače zagrijana. Od stepena zagrijanosti zavise i druge osobine tijela. Temperatura je fizikalna veličina koja karakteriše stepen zagrijanosti nekog tijela. Zagrijavanjem se tijelima povećava temperatura, najčešće i...